SvenskaDanskEnglish
Sök
Godsletaren
 

Aktuellt

12.10.13
Chaufförer i svarta skattefilen - artikel i GP
Närmare 400 utländska lastbilschaufförer och fyra västsvenska åkerier har tillsammans skattekrav att vänta på över 50 miljoner kronor.
Läs mer »

12.03.02
Sjörättsinstitutet i Stockholm sjösätter ny hemsida
Sjörättsinstitutet har hittills byggt sin hemsida på en plattform som tillhandahålls av Apple. Från och med den 1 juli kommer emellertid Apple inte längre att tillhandahålla den plattformen. Institutet har därför byggt upp två nya hemsidor med adress sjorattsbiblioteket.se/wordpress (svensk sida) samt maritimelawlibrary.se/wordpress (engelsk sida).
Läs mer »

12.03.02
Riskerna med CIF och FOB klausuler - seminarium på Sjörättsinstitutet i Stockholm
Filippo Lorenzon diskuterar riskerna i samband med försäljning under CIF- och FOB-klausuler vid vårens andra kvällsseminarium den 8 mars 2012 kl. 18.00–20.00.
Läs mer »

11.10.02
Kurs i ansvarsförsäkring 31 oktober - 3 november
Svensk Försäkring (f d Försäkringsförbundet) erbjuder kursen Ansvarsförsäkring den 31 okt - 3 nov 2011. Kursen hålls i Informators kurslokaler på Karlavägen 108, Stockholm.

Läs mer »

11.09.30
Transportsäkerhetsdag 2011
Inbjudan till Polisens Transportsäkerhetsdag den 10 november på Svenska Mässan i Göteborg

Läs mer »

Arkiv »

Panträtt i gods

Dagens ekonomiska och finansiella situation som i världen påverkar inte bara köpare och säljare av varor och gods, utan även de som utför och ombesörjer transporter internationellt och nationellt, dvs. transportörerna.

Transportören löper i dagsläget ’risken’ att antingen köparen eller säljaren går i konkurs.

Gods kvar i sin besittning

För det fall så sker medan transportören har godset under sin kontroll och i sin besittning, dvs. under själva transporten eller efter att varorna eller godset anlänt till transportörens lager, kan transportören hävda sin panträtt i varorna eller godset. Detta är något som i de flesta fall även utsträcks till andra, inkonnexa, fordringar som transportören har mot uppdragsgivaren.

Endast mot uppdragsgivaren

Noterbart är dock att panträtten i de inkonnexa fordringarna endast gäller gentemot uppdragsgivaren. Och då denne oftast är säljaren / leverantören och det oftast är köparen / mottagaren som går i konkurs kan denna panträtt bli svår för att inte säga omöjlig att tillämpa gentemot köparen / mottagaren.

Pant av tveksamt värde

Panträtten är även till suvende og sist beroende av att det faktiskt finns en part som är villig att lösa ut panten. Oftast kan konkursboet arrangera detta men det kan inte uteslutas att godset inte har någon ny köpare och på grund av dess natur inte betingar något värde om det inte avyttras snabbt efter ankomst till destinationsorten.

Tre scenarier

Rent generellt kan vi se framför oss tre olika typ-scenarier:

1) Köparen går i konkurs medan varorna eller godset är under transport

2) Köparen går i konkurs efter att varorna eller godset har anlänt till destinationsort, men innan det har levererats ut.

3) Köparen går i konkurs efter att varorna eller godset har anlänt till destinationsort och lämnats ut till denne, men innan köparen har reglerat transportfordran.

Alla dessa tre scenarier bygger på att köparen skall betala transportkostnaden vilket är i de situationer som transportören kan komma i kläm.

Om säljaren har betalat transportkostnaden löper transportören ingen finansiell risk av att köparen går i konkurs. Det kan dock hända att köparen går i konkurs under scenario 1) eller 2) ovan och säljaren inte har fått betalt för sina varor och det kan även hända att köparen går i konkurs under 1) och 2) och varken säljaren eller transportören fått betalt [för gods eller transport]. Säljaren kan i båda dessa fall vilja omdirigera godset, alternativt begära att det lämnas ut till annan tredje part.

Utlämningsförbehåll

Finns det utlämningsförbehåll från säljaren på fraktsedeln får transportören dessutom överhuvudtaget inte lämna ut godset ens till köparen / mottagaren om inte dessa förbehåll har mötts. Det kan till exempel röra sig om förbehåll om att inte lämna ut godset till köparen förrän denne har betalat säljaren för varorna, vilket måste intygas genom ett intyg från banken om att fakturan är betald.

Omdirigering

Ställer säljaren krav på omdirigering av godset på grund av köparens / mottagarens insolvens, och det är köparen / mottagaren som skall stå för transportkostnaden till destinationsort ställs transportören inför ett dilemma. Om han omdirigerar godset alternativt skickar det till ny tredje part riskerar han att stå utan ersättning för transportkostnaden.

Krav mot säljaren

Han måste då hävda sin transporträttsligt grundade rätt att vid omdirigering på säljarens begäran kräva att denne [säljaren] ersätter transportören för sina omkostnader, inklusive eventuella lagringskostnader, som redan har uppstått i samband med den ursprungliga transporten samt kommer att uppstå som en följd av den nya transporten i samband med omdirigeringen. Detta finns till exempel uttryckt i artikel 12.1 i Warszawakonventionen (samt även i Montrealkonventionen och Montrealprotokollet) för transporter utförda med flyg och i artikel 12.5 a) i CMR-konventionen för transporter utförda med lastbil.

Viktigt att ha godset i sin besittning

Således kan vi konstatera att det i de fall transportören har godset i sin besittning, antingen dessa är under transport eller de befinner sig i transportörens lager, transportören har goda möjligheter att få sina transportkostnader täckta. Antingen med hänvisning till panträtten eller till säljarens skyldighet att ersätta transportören för dennes kostnader vid omdirigering.

Undantag

Undantagen tycks vara begränsade till situationen där transportkostnaden skall erläggas av köparen och denne går i konkurs utan att någon ny köpare av godset finns som kan överta godset mot att transportkostnaden erläggs och att godset på grund av dess natur har ett begränsat om inte obefintligt värde om det inte avyttras inom kort. Samma gäller vid den situationen att köparen på grund av obestånd inte har erlagt köpeskillingen till säljaren och det finns ett utlämningsförbehåll. Transportören hamnar då i kläm och kan inte lämna ut godset till köparen / mottagaren förrän denne uppfyllt villkoren i utlämningsförbehållet.

Kontakta säljaren / leverantören

Vad transportören bör göra i denna situation är att kontakta säljaren / leverantören av varorna eller godset och fråga / upplysa denne om huruvida annan köpare finns som är beredd att överta godset mot att alla fordringar blir täckta, om sådan finnes.

Om godset redan lämnats ut

Transportören bör således kunna klara sig även om köparen / mottagaren går i konkurs alternativt hamnar på obestånd under förutsättning att transportören fortfarande har kontroll över godset. Situationen blir en annan om transportören redan lämnat ut godset utan att transportkostnaden erlagts av köparen. Transportören har fortfarande panträtt i godset men då det lämnats ut minskar naturligtvis möjligheterna att få transportkostnaderna täckta med hänvisning till panträtten. Har godset dessutom redan sålts vidare och rentav förbrukats / konsumerats hamnar transportören i en än värre situation. Då köparen dessutom inte är uppdragsgivaren kan inte panträtten i inkonnexa fordringar hävdas [gentemot köparen] utan transportören riskerar att förlora transportintäkten.

Kräv bankgaranti

Transportörens enda möjlighet att minimera denna risk är att kräva att en bankgaranti ställs innan utlämnande av godset sker. Detta krav skall då ställas till uppdragsgivaren vilket oftast är säljaren. Det kan även vara svårt att framföra detta krav till kunder för en rädsla av att förlora dem om de anser sig förolämpade av kravet, eller om det kan vara svårt att uppfylla kravet om bankgaranti i situationer då gods lämnas ut kontinuerligt. Dock bör en transportör som misstänker insolvens ställa det kravet.

Ställ kravet på rätt part

Och som sagts ovan, för att ytterligare komplicera saken, måste detta krav ställas till uppdragsgivaren, säljaren även om det är köparen / mottagaren som går i konkurs.

Viktigt agera snabbt

Det är således inte en alltför lätt situation en transportör kan komma att hamna i om en köpare / mottagare går i konkurs eller hamnar på obestånd. Det är att hoppas på för transportörens bästa att om så sker, det sker medan transportören fortfarande har godset i sin besittning samt att en ny köpare hittas inom kort.

Artikeln är skriven av

Artikelförfattaren är sedan hösten 2008 anlitad av Sveriges Transportindustriförbund för att på konsultbasis ombesörja juridisk rådgivningsservice till medlemsföretagen. Han var tidigare verksam som bolagsjurist inom SAS Cargo 1994 – 2006 där han bland annat var ordförande i IATA:s Cargo Legal Working Group. Sedan 2006 i egen juridisk firma, Tommy Pilarp Juridik med tfn 070-372 37 04.

 

Skriv ut

Tipsa en vän