SvenskaDanskEnglish
Sök
Godsletaren

Leveransbestämmelser för uppdrag från handel/industri

1. Godsletarens arvode beräknas enligt separat prislista. Normalt debiteras ingenting om godset inte kommer fram. En startavgift på SEK 2500 tas också ut för sökningar av stöldbegärligt gods. Vad som är stöldbegärligt framgår av resp försäkringsbolags bestämmelser för konsumentförsäkringar. Ett exempel är hemelektronik. Startavgiften på SEK 2500 tas också ut när fallet är äldre än 6 månader (räknat från förlustdagen).

2. Om uppdrag ges till Godsletaren inom en månad från det att förlusten inträffat görs ett avdrag om 25% på ovannämnt arvode.

3. Uppdragsgivaren har rätt att säga upp uppdraget med en veckas varsel. Skulle något inträffa som påverkar värdet av det återfunna godset (utbetalning till drabbad part, beställning av ersättningsleverans, minskning av godsvärde p g a utpräglad modekaraktär hos godset etc) skall Godsletaren meddelas omedelbart. Förutsättningarna för fortsatt sökning omförhandlas sedan.

4. Om sändningen kommer fram under den tid som Godsletaren har ett uppdrag utgår fullt arvode, oavsett om det kan fastställas vara en direkt följd av Godsletarens aktiviteter eller ej.

5. Ett uppdrag innebär aktiv sökning till dess godset hittas, tills dess uppdragsgivaren säger upp uppdraget eller till dess Godsletaren meddelar att chanserna blivit så små att godset hittas att den aktiva sökningen läggs ned. Om inte annat sägs ligger uppgifterna om godset och transporten kvar i Godsletarens register.

6. Skulle Godsletaren hitta gods efter det att uppdraget sagts upp har uppdragsgivaren rätt att återfå detsamma mot ett arvode som beräknas efter den prislista som nämns i punkt 1. Nu ligger dock i stället restvärdet som grund för beräkningen. Skall Godsletaren ombesörja försäljning av godset utgår i vissa fall en extra ersättning för detta.

7. Om godset inte hittas kan uppdragsgivaren köpa en rapport som beskriver sökning och resultat (t ex som underlag för diskussion med försäkringsbolag) för SEK 2500. Debiteras startavgift kostar rapporten bara SEK 1000 (jfr 1.)

8. Kommer godset inte fram debiteras inget arvode.

9. Om Godsletaren tillhandahåller sådana uppgifter att uppdragsgivaren inte själv behöver stå för förlusten debiteras ett arvode enligt punkt 1 men med ett avdrag om 25% på arvodessumman.

10. Betalningsvillkor: 20 dagar netto.

11. Ovanstående punkter är normalt förhandlingsbara men avvikelser skall bekräftas skriftligen. Obs! Se även prislista!

Skriv ut

Tipsa en vän